SERVICING SEWING MACHINE

2 Replies
OssieJ

1429554531

Message

Hi. Does anyone know of a company that will service my Singer sewing machine, ideally between Javea and Calpe? Thanks. 

Featured Classified

Replies

John-Sparrow-967256 1596164083

Cong ty co phan dau tu phat trien Viet Nam - IDC Viet Nam chuyen thi cong nha lap ghep tren pham vi toan quoc voi hang chuc nam kinh nghiem. Nha lap ghep hien duoc ung dung pho bien trong lam cho o cho cong nhan hay tham chi la homestay, nha o. Lien he voi IDC de nhan bang bao gia nha lap ghep moi nhat. Chung toi dam bao mang den chat luong tot nhat so voi so tien ban bo ra.


John-Sparrow-967256 1596164106

Toa lac tai 247 Cau Giay, nhieu nguoi da tim den noi day de duoc huong dan su dung phan mem quan ly ban hang mien phi Salekit. Phan mem quan ly ban hang tot nhat la phai co ket noi voi cac don vi van chuyen, nhan vien chi viec kick chon la tao xong 1 don hang. Salekit dap ung du cac tieu chi la gia vua phai, chuc nang da dang, phu hop voi yeu cau cua nhung don vi moi thu nghiep, phat trien.


Join the discussion
LOGIN OR REGISTER

Login