Banking Terminology

A handy guide to banking words in Bulgarian and English...

In alphabetical order...

English Bulgarian
Bank банка
Bank account банкова сметка
Bank balance баланс по сметка
Bank charges банкови тарифи
Bank draft банково платежно нареждане/ теглене на пари
Bank loan банков заем
Bank manager банков управител
Bank note банкнота
Bank rate обменен курс
Bank statement банково извлечение
Bank transfer банков превод
Bounce a cheque отказвам да изплатя чек
Cheque чек
Cheque book чекова книжка
Credit balance баланс по кредит
Credit card кредитна карта
Credit facilities кредитни облекчения
Current account разплащателна сметка
Debit дебит
Debit balance дебитен баланс
Deposit депозит
Deposit account депозитна сметка
Direct debit директен дебит
Exchange Bureau обменно бюро
Exchange rate валутен курс
Fiscal/tax code фискален код
Fixed rate фиксирана тарифа / курс
Interest rate лихвен процент
Joint accounts съвместна сметка
Non-resident account сметка на чуждестранно лице
Overdraft овърдрафт
Paying-in slip вносна бележка
Payment slip платежно
Share акция
Shareholder акционер
Standing order периодичен превод
Take out a mortgage вземам ипотечен заем
Traveller's cheques пътнически чекове
Variable rate променлива лихва