Emergency Numbers in China

Who to call and what to say in an emergency…

Service Telephone
Police Tel: 110
Fire Service Tel: 119
Ambulance Tel: 120

Chinese Emergency Phrases

English Chinese Pronunciation
Help! Jiu Ming! Jieow Ming!
Fire! Qi Huo Le! Chi Hwoh Ler!
Thief! Xiao Tou! Shiao Toe!
Someone's drowning! You Ren Ni Shui Le! Yoh Ren Nee Shree Ler!
Anyone out there? You Ren Ma? Yoh Ren Mah?
Someone has fainted! You Ren Yun Dao Le! Yoh Ren Yuen Daw Ler!
Robber! You Ren Da Jie! Yoh Ren Dah Jieh!
Please help me! Qing Bang Bang Wo! Ching Bang Bang Woh!
Call a doctor! Jiao Yi Sheng Lai! Jiaow Yee Shain Ligh!
An accident! Chu Shi Le! Chew Shee Ler!