Dutch Medical Terminology

Comprehensive list of English terms for everything from parts of the body to common sicknesses, aches and ailments - and their Dutch equivalents. Also a dictionary of terminology for a visit to the dentist in the Netherlands...

General Terms
surgery chirurgie
X-ray röntgenonderzoek, röntgenfoto
surgeon chirurg
anaesthesiologist anesthesist
anaesthetic narcose
medication medicatie, medicijnen
blood bloed
blood vessels arteries and veins bloedvaten, slagaders en aders
blood test bloedonderzoek
on an empty stomach op een lege maag
a splint een spalk
to cure beter maken
to treat behandelen
treatment planning behandelingsplan
appointment afspraak
prescription recept
antibiotics antibiotica
pain killer pijnstiller
injection injectie
dermatologist dermatoloog
doctor
arts
general practitioner huisarts
nurse
verpleegkundige
plastic surgeon platisch chirurg
Special Senses
smell Ruiken (verb) reuk (noun)
hearing gehoor
taste smaak
balance evenwicht
sight zicht
touch Tasten (verb)
General Body
head hoofd
eye oog
nose neus
ear oor
mouth mond
neck nek
shoulder schouder
arm arm
forearm onderarm
wrist pols
hand hand
fingers vingers
torso lichaam
ribs ribben
abdomen buik
back rug
spine wervelkolom
hip heup
thigh dij
bottom zitvlak
knee knie
leg been
ankle enkel
foot voet
toes tenen
skin
huid
face
gezicht
General Problems, Signs and Symptoms
cancer kanker
diabetes diabetes, suikerziekte
allergies allergien
bone fractures Botbreuken
whiplash whiplash
inflammation ontsteking
migraine migraine
influenza griep
hay fever hooikoorts
"flu" (to describe "feeling unwell") grieperig
pain pijn
ache (voortdurende) pijn
itching jeuk
to feel dizzy duizeligheid (dizziness-eng.)
fever koorts
chills Koude rillingen
swelling gezwel
sleeplessness slapeloosheid
pins & needles tinteling
Respiratory System
throat keel
lungs longen
breathlessness kortademigheid
wheezing hijgen
cough hoest
phlegm sputum
asthma astma
bronchitis bronchitis
Cardiovascular System
heart hart
lungs longen
artery slagader
veins aders
valve(s) hartkleppen
blood group bloedgroep
stroke (cerebral vascular accident) hersenbloeding
heart attack hartinfarct
swollen legs opgezwollen benen
high blood pressure hoge bloeddruk
palpitations palpitatie
chest pain pijn in de borst
Digestive System
throat keel
oesophagus slokdarm
stomach maag
small intestine dunne darm
large intestine dike darm
gall bladder galblaas
pancreas alvleesklier
liver lever
rectum Rectum/endeldarm
faeces ontlasting
Signs and Symptoms
digestion spijsvertering
bowel movement stoolgang
swallowing slikken
vomiting overgeven
nausea misselijkheid
constipation obstipatie
diarrhoea diarree
ulcer zweer
hernia hernia
gall stones galstenen
heartburn
maagzuur
acid reflux
zure terugvloeiing
Nervous System
nerves zenuwen
brain hersenen
spinal cord ruggenmerg
Signs and Symptoms
radiating pain pijn die uitstraalt
shooting pain pijnlijke scheuten
progressively worse pain pijn die steeds erger wordt
a burning pain een brandende pijn
pins and needles tinteling
epilepsy epilepsie
Parkinson's disease ziekte van Parkinson
Urinary System
kidney nier
bladder blaas
urine urine
Signs and Symptoms
odour geur
colour kleur
infection infectie
kidney stones nierstenen
urinary incontinence urine incontinentie
Reproductive System
penis penis
testicles zaadballen
sperm sperma
breasts borsten
vagina vagina
uterus baarmoeder
menstruation menstruatie
fallopian tube eierstok
pregnancy zwangerschap
egg ei
Signs and Symptoms
infertility onvruchtbaarheid
loss of erection erectie stoornis
discharge afscheid
Giving Birth
induced labour ingeleide bevalling
waters broken gebroken vliezen
placenta placenta/moederkoek
episiotomy episiotomie
epidural ruggeprik
cervix baarmoederhals
Contraception
birth control pills orale anticonceptie
coil spiraal
condom condoom
Dentistry
tooth tand, kies
enamel emaille
pulp (nerve) zenuw
root wortel
gingiva (gum) tandvlees
bone bot
lower teeth benedengebit
upper teeth bovengebit
incisor tand
premolar premolaar
molar kies
wisdom tooth verstandskies
Dental Procedure
root canal treatment (endodontic treatment) wortelkanaalbehandeling
filling vulling
orthodontics ortodontie
cap (crown) kroon
ceramic cap kroon van keramiek
denture kunstgebit
teeth cleaning tanden poetsen
toothbrush tandenborstel
X-ray rontgen foto
Ailments
caries (decay) tandcaries
abscess, swelling abces, gezwel
gum inflammation tandvleesontsteking
pain pijn
to hurt pijn doen
to bleed bloeden
I need an emergency appointment Ik heb een spoedafspraak nodig
My tooth hurts Mijn kies doet pijn
I have an abscess Ik heb een abces
My denture is loose and hurts my gum Mijn kunstgebit zit los en doet pijn aan mijn tandvlees
A cap fell off Een kroon is afgevallen
My gum bleeds when I brush my teeth Mijn tandvlees gaat bloeden als ik mijn tanden ga poetsen
It is sensitive to cold, to hot Gevoelig voor kou, voor hitte